Disclaimer

Op elke toegang en/of elk gebruik van de Site van USG Legal Professionals zijn de onderstaande voorwaarden van USG Legal Professionals van toepassing. Onder USG Legal Professionals wordt USG Legal Professionals B.V. verstaan, evenals de aan deze vennootschappen gelieerde de ondernemingen die handelen onder de naam USG Legal Professionals. USG Legal Professionals is gevestigd en kantoorhoudende te Euclideslaan 251; 3584 BV Utrecht (Postbus 602; 3500 AP Utrecht)

Onder Site worden alle websites van USG Legal Professionals verstaan, waaronder www.usglegal.nl

Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door u toegang te verschaffen tot de Site van USG Legal Professionals, dan wel door gebruik van deze Site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden.

USG Legal Professionals heeft de inhoud van haar Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar Site zo actueel mogelijk te houden. Zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de Site wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van de Site van USG Legal Professionals geschiedt voor eigen rekening en risico.

De Site van USG Legal Professionals bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van USG Legal Professionals en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerkrechten van USG Legal Professionals en/of de aan haar gelieerde ondernemingen van toepassing op alle merken die op haar Site worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo’s van USG Legal Professionals en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van USG Legal Professionals en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Niets op de Site van USG Legal Professionals is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

USG Legal Professionals verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden een persoonlijk recht om haar Site en de op haar Site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de Site van USG Legal Professionals ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik tot doel heeft om via USG Legal Professionals in contact te komen met werkzoekenden, (potentiële) opdrachtgevers van USG Legal Professionals, opdrachtnemers en/of (potentiële) werkgevers.

De Site van USG Legal Professionals bevat diverse afgeschermde gedeeltes die enkel toegankelijk zijn voor een beperkte groep gebruikers, zulks veelal met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wanneer u daartoe niet door USG Legal Professionals een gebruikersnaam of wachtwoord is verstrekt, dan wel anderszins toestemming is verleend, is het u niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op de Site van USG Legal Professionals en de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een ander op een afgeschermde gedeelte op de Site van USG Legal Professionals in te loggen.

Het is u niet toegestaan om de Site van USG Legal Professionals of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de Site van USG Legal Professionals of de op deze Site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de Site op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de Site geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS of anderszins (‘spammen’).

USG Legal Professionals kan niet garanderen dat haar Site te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar Site al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen. USG Legal Professionals is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

USG Legal Professionals is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door USG Legal Professionals genomen voorzorgsmaatregelen, op de Site, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

De Site van USG Legal Professionals kan links naar websites of webpagina’s van derden bevatten. USG Legal Professionals heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Site van USG Legal Professionals opnemen, betekent dat geenszins dat USG Legal Professionals instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is USG Legal Professionals op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Site van USG Legal Professionals.

Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, dan wel op enigerlei wijze schade toebrengt aan de Site van USG Legal Professionals, bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult USG Legal Professionals terzake vrijwaren.

USG Legal Professionals is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van haar Site of de inhoud daarvan. Indien en voor zover USG Legal Professionals toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van USG Legal Professionals voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. Iedere eventuele aansprakelijkheid van USG Legal Professionals is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal € 20.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van USG Legal Professionals zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Ten aanzien van de verwerking van de aan USG Legal Professionals verstrekte (persoons)gegevens (niet betreffende de persoonsgegevens van opdrachtgevers van USG Legal Professionals) wordt verwezen naar het geldende privacystatement van USG Legal Professionals.

USG Legal Professionals behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze Site direct van kracht.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Welkom op usglegal.nl! Cookiestatement Om je zo goed en persoonlijk mogelijk te helpen maken wij gebruik van cookies. Naast de functionele cookies, die ervoor zorgen dat de website goed werkt, maken we ook gebruik van statistische cookies en cookies voor marketingdoeleinden. Deze cookies kunnen van derden zijn die mogelijk ook gegevens buiten deze website verzamelen. Wil je precies weten wat de genoemde cookies inhouden? Bekijk dan ons cookiestatement. Wanneer je op ‘accepteer alles’ klikt geef je toestemming voor alle cookies. Liever zelf instellen welke cookies we van jou mogen bewaren? Klik dan op ‘Cookie instellingen’.
Cookie instellingen