Algemene Voorwaarden

De artikelen 1 tot en met 13 van deze Algemene Voorwaarden – de algemene bepalingen – zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke USG Legal Professionals B.V. aangaat met haar opdrachtgevers. USG Legal Professionals, voorheen USG Juristen B.V., is statutair gevestigd te Utrecht. De artikelen 14 tot en met 19 van deze Algemene Voorwaarden – de specifieke bepalingen – geven nadere regels ten aanzien van de verschillende diensten die USG Legal Professionals haar opdrachtgevers verleent. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 30134264.

I – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van USG Legal Professionals zullen de navolgende begrippen de betekenis hebben zoals in dit artikel nader gedefinieerd:

USG Legal Professionals: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid USG Legal Professionals B.V., handelend onder de naam USG Legal Professionals en/of USG Legal, voorheen USG Juristen B.V.

Opdrachtgever: Degene die rechtstreeks of door tussenkomst van een derde een overeenkomst van Opdracht strekkend tot het door USG Legal Professionals verlenen van diensten, in de meest ruime zin van het woord, is aangegaan met USG Legal Professionals.

Opdracht: De schriftelijk vastgelegde overeenkomst, waarin USG Legal Professionals zich verbindt jegens Opdrachtgever buiten dienstverband de in de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst gedefinieerde werkzaamheden te verrichten.

Medewerker: De natuurlijke en rechtspersonen welke namens USG Legal Professionals belast zijn met de uitvoering van de opdracht. Hieronder worden verstaan zowel zij die op basis van een dienstverband met USG Legal Professionals werkzaam zijn als de derde(n) welke door USG Legal Professionals wordt(en) ingeschakeld.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, offertes en Opdrachten van USG Legal Professionals en op elke offerte of Opdracht die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten Opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2.2 Elke afwijking van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden geldt uitsluitend indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen Opdrachtgever en USG Legal Professionals en als zodanig in de Opdracht vastgelegd.

2.3 Indien USG Legal Professionals namens of voor de Opdrachtgever diensten verleent aan cliënten van Opdrachtgever is de Opdrachtgever gehouden deze algemene voorwaarden onverkort toe te passen in haar overeenkomsten met deze cliënten. Opdrachtgever vrijwaart USG Legal Professionals voor aanspraken van derden welke ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze bepaling door Opdrachtgever.

2.4 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden, ongeacht aard of strekking, worden door USG Legal Professionals niet aanvaard en uitdrukkelijk afgewezen, tenzij deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk door USG Legal Professionals zijn aanvaard.

Artikel 3 –Totstandkoming van de Opdracht

3.1 Alle door USG Legal Professionals uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk onder opgave van een termijn voor aanvaarding het tegendeel is overeengekomen. In de periode tussen de aanvaarding van de uitgebrachte offerte door Opdrachtgever en het opmaken van de hierop gebaseerde Opdracht kan door USG Legal Professionals een aanpassing in het aangeboden tarief worden doorgevoerd. Indien Opdrachtgever niet instemt met deze aanpassing wordt de Opdracht geacht niet tot stand te zijn gekomen. Tot het moment van ondertekening van een daartoe strekkende Opdracht door USG Legal Professionals kan USG Legal Professionals door Opdrachtgever nimmer worden verplicht om diensten te verlenen.

3.2 De Opdracht wordt door USG Legal Professionals in tweevoud opgemaakt en ondertekend aan Opdrachtgever toegezonden. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen vervangt de inhoud van de Opdracht eerder in het kader van de overeenkomst tussen partijen, mondeling of schriftelijk, gemaakte afspraken.

3.3 USG Legal Professionals en de Opdrachtgever zijn aan de inhoud van een Opdracht eerst gebonden nadat deze door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en door USG Legal Professionals is terugontvangen en bevestigd, dan wel nadat de Opdrachtgever door handelen of nalaten heeft laten blijken met de inhoud van voornoemde Opdrachtbevestiging in te stemmen.

3.4 Wijzigingen en / of aanvullingen in de Opdracht zijn slechts bindend ten opzichte van partijen indien zij schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 4 – Prijzen en tarieven

4.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle door USG Legal Professionals gehanteerde prijzen en tarieven exclusief BTW en exclusief eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen.

4.2 USG Legal Professionals behoudt zich het recht voor om tijdens de Opdracht prijzen en tarieven aan te passen indien zij als gevolg van algemeen geldende overheidsmaatregelen wordt geconfronteerd met wijziging in haar kostenstructuur. In dit geval zal het aangepaste tarief vanaf het moment van wijziging bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.3 Opdrachtgever kan aan een overeengekomen prijs of tarief geen recht ontlenen voor volgende Opdrachten of Opdrachten die op de bestaande Opdracht voortbouwen of hieruit voortvloeien.

4.4 USG Legal Professionals behoudt zich het recht voor om in lopende Opdrachten periodiek een prijs- of tariefaanpassing door te voeren. Indien de Opdrachtgever zich met deze aanpassing niet kan verenigen is hij gerechtigd de bestaande Opdracht te ontbinden door middel van een schriftelijke aan USG Legal Professionals te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien USG Legal Professionals binnen 30 dagen na kennisgeving van de aanpassing geen bericht van Opdrachtgever heeft ontvangen wordt deze geacht akkoord te gaan met de aanpassing in prijs of tarief.

4.5 Onkosten, welke in het kader van uitvoering van de Opdracht worden gemaakt, worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

Artikel 5 – Facturering en betaling

5.1 Behalve in het geval van een werving & selectieopdracht, factureert USG Legal Professionals maandelijks vooraf 75 % van het bedrag dat de Opdrachtgever in het kader van de Opdracht per maand naar verwachting verschuldigd zal zijn. Het dan resterende verschuldigde bedrag wordt per einde van de betreffende maand gefactureerd. Hiervan afwijkende afspraken gelden uitsluitend indien ze in de overeenkomst van opdracht zijn vastgelegd.

5.2 Bezwaren betreffende de factuur dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en onder vermelding van redenen aan USG Legal Professionals kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de facturen onherroepelijk zullen zijn goedgekeurd.

5.3 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na datum factuur, netto, op een door USG Legal Professionals aan te geven bankrekening; Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting jegens USG Legal Professionals te verrekenen met enigerlei vordering van Opdrachtgever op USG Legal Professionals, uit welke hoofde dan ook.

5.4 Uitsluitend betalingen aan USG Legal Professionals zelf, dan wel aan een rechtspersoon die door USG Legal Professionals tot incassering van factuurbedragen gemachtigd is, werken bevrijdend; derhalve zijn medewerkers van USG Legal Professionals niet bevoegd namens USG Legal Professionals betalingen in ontvangst te nemen.

5.5 In geval van niet of niet-tijdige betaling door Opdrachtgever dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Opdrachtgever rustende verplichting is USG Legal Professionals gerechtigd de uitvoering van de Opdracht, naar keuze, op te schorten, te staken en / of de Opdracht te ontbinden middels een buitengerechtelijke verklaring, onverminderd het recht van USG Legal Professionals om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of ontbinding geleden schade van de Opdrachtgever te vorderen.

5.6 Indien een factuur van USG Legal Professionals niet binnen de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is de Opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente, verschuldigd. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.

5.7 Ingeval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

5.8 Alle kosten van inning, daaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten bedraagt: 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze kleiner dan of gelijk is aan Euro 1.500, – en 15% van de verschuldigde hoofdsom indien deze groter is dan Euro 1.500, -. Deze kosten zullen, zodra door USG Legal Professionals rechtsbijstand is ingeroepen respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de Opdrachtgever verschuldigd zijn. Het vorenstaande laat onverlet het recht van USG Legal Professionals om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien USG Legal Professionals als gevolg van overmacht niet geheel of gedeeltelijk tijdig haar verplichtingen uit de Opdracht kan nakomen, heeft zij recht om naar keuze de uitvoering van de Opdracht op te schorten, dan wel van de Opdracht geheel af te zien, zulks al naar gelang de omstandigheden. Indien zich een geval van overmacht voordoet, is Opdrachtgever niet gerechtigd tot schadevergoeding.

6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW. zal als overmacht gelden elke omstandigheid die is ontstaan buiten de wil en toedoen van USG Legal Professionals, welke van dien aard is geheel of gedeeltelijk dat naleving van de Opdracht redelijkerwijs niet van USG Legal Professionals kan worden verlangd.

6.3 Ziekte, ongeval of overlijden van een USG Legal Professionals medewerker geldt als overmacht voor USG Legal Professionals. USG Legal Professionals zal zich inspannen, dit indien en voor zoverre de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de medewerker zorg te dragen.

6.4 In gevallen van overmacht is USG Legal Professionals verplicht met inachtneming van de regelen van de goede trouw met Opdrachtgever te overleggen over het nemen van maatregelen en beperking van de schade voor de betrokken partijen.

Artikel 7 – Duur en tussentijdse beëindiging

7.1 De Opdracht wordt aangegaan voor ofwel de overeengekomen duur ofwel tot op het moment waarop de werkzaamheden zijn afgerond ofwel voor onbepaalde tijd. De Opdracht eindigt automatisch door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur, het afronden van de werkzaamheden of zoveel eerder op grond van tussentijdse beëindiging, zoals hierna omschreven.

7.2 De Opdracht voor onbepaalde tijd kan door elk van de partijen bij aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een termijn van 2 maanden.

7.3 Opzegging van de Opdracht op grond van niet-nakoming, kan eerst plaatsvinden nadat een deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling aan de andere partij is verzonden, waarbij in ieder geval de mogelijkheid wordt gegeven om het verzuim of tekortkoming te zuiveren.

7.4 USG Legal Professionals heeft het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

– Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

– Indien aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;

– Beslaglegging op zaken of tegoeden ten laste van de Opdrachtgever plaatsvindt ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan een maand wordt gehandhaafd;

– Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van USG Legal Professionals ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

7.5 USG Legal Professionals is ingeval van ontbinding van de Opdracht op grond van het voorgaande lid van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding of betaling jegens Opdrachtgever gehouden, onverminderd het recht van USG Legal Professionals op volledige schadevergoeding wegens niet-nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen.

7.6 Indien ontbinding van de Opdracht door USG Legal Professionals op grond van dit artikel plaats vindt, worden door deze ontbinding alle door Opdrachtgever aan USG Legal Professionals verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van USG Legal Professionals voor beroepsfouten in de uitvoering van de Opdracht is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor de Opdracht overeengekomen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade per jaar meer bedragen dan het maximale bedrag wat wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van USG Legal Professionals. Vergoeding van indirecte schade en / of gevolgschade is uitgesloten.

8.2 In geval van een onrechtmatige daad van USG Legal Professionals of van een van haar medewerkers waarvoor USG Legal Professionals aansprakelijk gehouden kan worden, is USG Legal Professionals slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van schade ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan Euro 500.000,- (vijfhonderdduizend Euro) per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. Vergoeding van indirecte schade en / of gevolgschade is uitgesloten.

8.3 Elke aansprakelijkheid van USG Legal Professionals voor schade welke is ontstaan als gevolg van onvoldoende of onjuiste informatie aan haar verstrekt door of wegens de Opdrachtgever is uitgesloten.

8.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever, na het ontstaan van de schade, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij USG Legal Professionals meldt.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom evenals soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door USG Legal Professionals aan Opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Opdrachtgever of derden verrichte werkzaamheden of diensten komen uitslui-tend toe aan USG Legal Professionals.

Artikel 10 – Concurrentie t.a.v. medewerkers

10.1 USG Legal Professionals zal gedurende de Opdracht alsmede binnen een periode van twaalf maanden daarna geen dienstverband aangaan met medewerkers van Opdrachtgever. De verschillende afdelingen en dienstonderdelen van gemeente, provincie en de Rijksoverheid worden, uitsluitend in het licht van deze bepaling, gezien als afzonderlijke organisaties. De werking van deze bepaling is beperkt tot medewerkers van het organisatieonderdeel van Opdrachtgever wat betrokken is bij de Opdracht.

10.2 Het is Opdrachtgever, op straffe van verbeurte van een aan USG Legal Professionals te betalen vergoeding van Euro 50.000,- (Vijftigduizend Euro) verboden om tijdens de uitvoering van de Opdracht alsmede binnen een periode van twaalf maanden daarna, rechtstreeks of via derden, direct of indirect een overeenkomst aan te gaan welke strekt tot het verrichten van juridische werkzaamheden door een (voormalig) medewerker van USG Legal Professionals waarmee hij in het kader van de Opdracht in contact is geweest.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid

11.1 Partijen zullen wederzijds vertrouwelijkheid in acht nemen over alles wat hun bij de uitvoering van de Opdracht ter kennis is gekomen en deze informatie niet aan derden verstrekken tenzij en voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de Opdracht. Partijen verplichten zich met deze derden een eensluidende vertrouwelijkheidclausule af te sluiten.

11.2 Documenten, informatiedragers en / of bedrijfsmiddelen die een partij van de andere partij ontvangt blijven het eigendom van die andere partij en dienen na afloop van de Opdracht te worden geretourneerd aan de oorspronkelijke eigenaar, dan wel op diens verzoek te worden vernietigd.

11.3 In afwijking van het in de eerste twee leden van dit artikel gestelde, is USG Legal Professionals wel gerechtigd in algemene zin in haar pers- en publiciteitsuitingen de naam van Opdrachtgever te vermelden evenals een aanduiding van de aard van de Opdracht. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt Opdrachtgever geacht door het verstrekken van de opdracht toestemming te geven voor het gebruik van zijn naam door USG Legal Professionals voor de in dit lid genoemde doeleinden.

11.4 De verplichting tot vertrouwelijkheid duurt voort na beëindiging van de Opdracht.

Artikel 12 – Algemeen

12.1 Opdrachtgever verplicht zich USG Legal Professionals en de door USG Legal Professionals aangewezen medewerker(s) tijdig en volledig in kennis te stellen van alle voor het uitvoeren van de Opdracht benodigde informatie en stukken, onder meer maar niet uitsluitend correspondentie, gerechtelijke documenten en archiefstukken van Opdrachtgever, en op verzoek van USG Legal Professionals tot nadere informatie prompt en adequaat te reageren.

12.2 USG Legal Professionals spant zich als goed Opdrachtnemer in om de aan haar verstrekte Opdracht tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat te brengen. USG Legal Professionals behoudt zich het recht voor om, indien zij dit noodzakelijk acht en onder haar verantwoordelijkheid, het geheel of delen van de Opdracht door derden te doen uitvoeren. In dit geval zal het bepaalde in deze voorwaarden jegens Opdrachtgever ook voor deze derden gelden.

12.3 Geen der partijen is bevoegd om zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere partij, rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(n) over te dragen, met uitzondering van het recht van USG Legal Professionals om de vorderingen voortvloeiende uit de Opdracht ter incasso aan een derde over te dragen.

12.4 Indien een onoverbrugbaar belangenconflict ontstaat tussen verschillende Opdrachtgevers van USG Legal Professionals, zulks naar uitsluitende beoordeling van USG Legal Professionals, is USG Legal Professionals gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder daarvoor echter tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. USG Legal Professionals zal daarbij zoveel mogelijk de belangen van Opdrachtgever in acht nemen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Op Opdrachten met USG Legal Professionals gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die verband houden met Opdrachten die zijn aangegaan met USG Legal Professionals zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

II – Specifieke Bepalingen

Artikel 14 – Interim Juristen

14.1 Van dienstverlening in de zin van dit artikel is sprake in geval van een Opdracht waarbij USG Legal Professionals een medewerker inzet om juridische werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de Opdrachtgever in het kader van een in de Opdracht specifiek genoemd doel, dan wel in algemene zin. Deze werkzaamheden zullen gezien de aard van de werkzaamheden en uit oogpunt van efficiëntie overwegend plaatsvinden op een door de Opdrachtgever te bepalen plaats.

14.2 Tenzij een vaste duur is overeengekomen zal Opdrachtgever, in afwijking van Artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht kunnen beëindigen met een opzegtermijn van een (1) maand per einde van enige kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

14.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt is het tarief gebaseerd op werkbare uren per dag. De dagen dat de medewerker aanwezig althans werkzaam is bij of ten behoeve van Opdrachtgever worden per uur in rekening gebracht.

14.4 Uren of dagen welke de medewerker geen werkzaamheden kan uitvoeren als gevolg van oorzaken welke gelegen zijn in de organisatie van de Opdrachtgever of anderszins toe te rekenen zijn aan Opdrachtgever worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht als ware het gewerkte uren.

Artikel 15 – Juridisch Interim Management en Organisatie Advies

15.1 Van dienstverlening in de zin van dit artikel is sprake in geval van een Opdracht waarbij USG Legal Professionals tijdelijk een medewerker inzet om Opdrachtgever te adviseren met betrekking tot organisatie- en veranderingsvraagstukken of om binnen de organisatie van Opdrachtgever managementtaken waar te nemen of veranderingen te begeleiden.

15.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt is het tarief gebaseerd op werkbare uren per dag. De dagen dat de medewerker aanwezig althans werkzaam is bij of ten behoeve van Opdrachtgever worden per uur in rekening gebracht.

15.3 Uren of dagen welke de medewerker geen werkzaamheden kan uitvoeren als gevolg van oorzaken welke gelegen zijn in de organisatie van de Opdrachtgever of anderszins toe te rekenen zijn aan Opdrachtgever worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht als ware het gewerkte uren.

Artikel 16 – Juridisch Advies en Procesvertegenwoordiging

16.1 Van dienstverlening in de zin van dit artikel is sprake in geval van een Opdracht waarbij USG Legal Professionals de Opdrachtgever adviseert met betrekking tot een concreet juridisch vraagstuk, hetgeen mede een geschil met derden kan inhouden, alsmede het in en buiten rechte optreden als gemachtigde van de Opdrachtgever met betrekking tot een geschil met derden.

16.2 Nadat USG Legal Professionals een Opdracht met betrekking tot een geschil met een derde heeft aanvaard zal Opdrachtgever aangaande het conflict niet zonder schriftelijke instemming van USG Legal Professionals direct of indirect contact onderhouden met de derde(n) of diens gemachtigde(n) met wie het conflict bestaat, noch zal Opdrachtgever enige rechtsmaatregel treffen jegens die derde(n) zonder voorafgaand overleg met USG Legal Professionals.

16.3 Indien USG Legal Professionals niet slaagt in het minnelijk schikken van een in Opdracht gegeven conflict, zal USG Legal Professionals Opdrachtgever adviseren over de mogelijkheden van te nemen rechtsmaatregelen. Opdrachtgever is op geen enkele wijze gehouden dit advies op te volgen, evenmin is USG Legal Professionals gerechtigd om zonder uitdrukkelijk akkoord of Opdracht van Opdrachtgever een gerechtelijke procedure te beginnen. USG Legal Professionals kan niet door Opdrachtgever gedwongen worden een gerechtelijke procedure aan te spannen.

16.4 Indien tussen Opdrachtgever en USG Legal Professionals verschil van mening ontstaat over de wijze waarop de Opdracht dient te worden uitgevoerd en dit geschil niet in overleg kan worden opgelost, is USG Legal Professionals gerechtigd zich terug te trekken en de werkzaamheden op te schorten of neer te leggen. Indien USG Legal Professionals besluit de Opdracht neer te leggen, zal zulks geschieden in overleg met de Opdrachtgever en eventueel een door Opdrachtgever aan te wijzen derde(n) en met zo min mogelijk nadeel voor Opdrachtgever. USG Legal Professionals is in dit geval niet gehouden tot enigerlei schadevergoeding aan Opdrachtgever.

16.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede andere onkosten die USG Legal Professionals dient te maken ten behoeve van de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

16.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt is het tarief gebaseerd op werkelijk bestede tijd en is de Opdrachtgever behalve het uurtarief een vergoeding voor kantoorkosten verschuldigd.

Artikel 17 – Legal Outsourcing

17.1 Van dienstverlening in de zin van dit artikel is sprake in geval van een Opdracht waarbij Opdrachtgever de juridische werkzaamheden van zijn organisatie of een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk uitbesteedt aan USG Legal Professionals, gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd.

17.2 In de Opdracht zullen partijen schriftelijk de aard, omvang en de specifieke verantwoordelijkheden van USG Legal Professionals definiëren. In wederzijds overleg en in overeenstemming kunnen deze gedurende de looptijd van de Opdracht aangepast worden.

17.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt de plaats waar de werkzaamheden worden verricht eenzijdig bepaald door USG Legal Professionals.

17.4 Het tarief voor dienstverlening in de zin van dit artikel wordt per opdracht bepaald.

Artikel 18 – Werving & Selectie

18.1 Van dienstverlening in de zin van dit artikel is sprake in geval USG Legal Professionals van Opdrachtgever de Opdracht aanvaardt zich in te spannen m.b.t. het werven en selecteren van een kandidaat voor de in de Opdracht genoemde functie. Indien USG Legal Professionals op verzoek van Opdrachtgever het curriculum vitae van een kandidaat overlegt zal deze kandidaat geacht worden te zijn voorgedragen door USG Legal Professionals zodat de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn.

18.2 Tenzij in de Opdracht schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de vergoeding aan USG Legal Professionals verschuldigd voor de werving en selectie, een bedrag gelijk aan een nader overeen te komen percentage van het bruto voltijds jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en ander binnen de organisatie van Opdrachtgever gebruikelijke vaste periodieke uitkeringen, dat Opdrachtgever overeenkomt met de kandidaat (exclusief BTW). De vergoeding strekt zich niet uit over emolumenten zoals winstdeling / bonus, pensioen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

18.3 De vergoeding is in haar geheel verschuldigd en opeisbaar op het moment van totstandkomen van de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is bedraagt de minimum vergoeding, onafhankelijk van het feitelijk met de kandidaat overeengekomen salaris zoals hiervoor genoemd, Euro 15.000,- (Vijftienduizend Euro) exclusief BTW.

18.4 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen de kosten van advertenties welke door USG Legal Professionals in het kader van de Opdracht worden geplaatst voor rekening van Opdrachtgever, ongeacht het resultaat van de inspanningen van USG Legal Professionals in het kader van de Opdracht. Tenzij anders overeengekomen worden uitsluitend de kosten van plaatsing doorbelast en wordt bij elke opdracht tenminste een advertentie in een door USG Legal Professionals aan te wijzen vakblad geplaatst.

18.5 Opdrachtgever verleent, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, USG Legal Professionals gedurende de periode zoals genoemd in de Opdracht exclusiviteit ten aanzien van het werven en selecteren van een kandidaat voor de in de Opdracht genoemde functie. De overeengekomen exclusiviteit geldt voor een periode zoals nader gedefinieerd in de Opdracht en kan in wederzijds overleg verlengd worden. Gedurende de genoemde periode en de eventuele verlenging onthoudt Opdrachtgever zich van contacten met andere arbeidsbemiddelaars. Indien Opdrachtgever gedurende de periode van exclusiviteit besluit om ter invulling van de door hem gestelde vacature een overeenkomst aan te gaan met een kandidaat die niet door USG Legal Professionals is voorgesteld, dan zal Opdrachtgever aan USG Legal Professionals, per kandidaat, ter dekking van de gemaakte kosten en inspanning, een vergoeding verschuldigd zijn van Euro 15.000,- (In woorden: Vijftienduizend Euro) exclusief BTW.

18.6 USG Legal Professionals verbindt zich om indien de arbeidsovereenkomst tussen de door USG Legal Professionals aangedragen kandidaat en Opdrachtgever door de kandidaat wordt beëindigd binnen een periode van zes maanden na zijn indiensttreding, in te spannen om opnieuw een kandidaat aan te dragen. Partijen zullen daartoe een nieuwe Opdracht aangaan, met dien verstande dat Opdrachtgever een gereduceerde vergoeding verschuldigd zal zijn. Deze reductie zal worden berekend aan de hand van het aantal maanden dat de eerste kandidaat feitelijk in dienst van Opdrachtgever is geweest, en voor elke maand dat het dienstverband korter heeft geduurd dan zes maanden zal een zesde deel van de vergoeding (16,66 %) minder verschuldigd zijn, echter tot een maximum van vijftig procent reductie.

Artikel 19 – Training & Opleiding

19.1 Voor het geven van een opleiding, cursus of training kan USG Legal Professionals steeds voor de aanvang daarvan de daarvoor verschuldigde betaling verlangen.

19.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van USG Legal Professionals aanleiding geeft, is USG Legal Professionals gerechtigd de opleiding, cursus of training te annuleren, te combineren met een of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden, of een andere cursusleider in te zetten.

19.3 In geval Opdrachtgever deelname van een of meerdere van door hem aangemelde cursisten wenst te annuleren, zijn daarvoor de volgende regels van toepassing:

– De annulering dient schriftelijk te geschieden.

– Bij annulering meer dan vier weken voor de datum, is een vergoeding verschuldigd van 25 % van de overeengekomen prijs,

– Bij annulering korter dan vier weken maar langer dan een (1) week voor de datum, is een vergoeding verschuldigd van 50 % van de overeengekomen prijs,

– Bij een annulering korter dan een week voor de datum is de gehele vergoeding verschuldigd.

19.4 USG Legal Professionals is gerechtigd een bepaalde vooropleiding dan wel kennis als voorwaarde te stellen voor deelname aan de door USG Legal Professionals te organiseren opleiding, cursus of training om daarmee het niveau van de betreffende opleiding, cursus of training te waarborgen.

19.5 Opdrachtgever heeft echter steeds het recht een andere cursist in de plaats te stellen van de oorspronkelijk aangemelde cursist, mits deze cursist qua opleiding en functie in algemene zin vergelijkbaar is met de oorspronkelijke cursist, dit om het niveau van de door USG Legal Professionals georganiseerde cursus, opleiding of training te waarborgen. USG Legal Professionals houdt zich het recht voor een alternatieve cursist de deelname te weigeren, indien dit naar het oordeel van USG Legal Professionals gezien bovenstaande doelstelling noodzakelijk is zonder dat USG Legal Professionals daarvoor aan Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd is.

Om je op deze website beter en persoonlijker te helpen gebruikt USG People cookies. Met cookies volgen wij, en derde partijen, jouw internetgedrag binnen onze site om de website te verbeteren en inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit. Ook leggen we (re)marketing cookies vast waarmee we je advertenties kunnen tonen op basis van jouw voorkeuren en informatie kunnen delen via social media. Cookies kunnen van derden zijn en deze derden verzamelen mogelijk ook gegevens buiten de website van USG People. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken bekijk je ons cookiestatement. Door op "Prima, ik sta alle cookies toe" te klikken, geef je ons toestemming voor de plaatsing en het gebruik van de (re)marketing cookies, zoals beschreven in het cookiestatement. Pas mijn voorkeuren aan